گالری سنگ ترا انیکس

به طور کلی می توان گفت چنانچه سنگ های تراورتن دچار دگرگونی شوند به مرمر تبدیل خواهند شد و یا اینکه می توان گفت مرمر همان تراورتن پخته شده است و یا اینکه تراورتن همان مرمر نابالغ است . چنانچه در میانه این فرایند دگرگونی و تبدیل تراورتن به مرمر از این معدن پرده برداری شود محصول تراانیکس است یعنی قسمتی از آن تراورتن و قسمتی به مرمر تبدیل شده است . ولی تراانیکس از لحاظ خواص فیزیکی نه مرمر است و نه تراورتن و محصول مستقل به حساب می آید . سنگ تراانیکس نقریبا در اکثر معادن مرمر یافت می شود و همینطور در بعضی از معادن تراورتن . معادن محدودی هستند که تراانیکس خالص و به مقدار زیاد در ارتفاع مناسب در آنها وجود داشته باشد .

سنگ تراانیکس نسبت به محل نصب آن در سایز های اسلب ، تایل ، پله ، گیوتین و پشت توری تولید می گردد . بیشترین معادن سنگ تراانیکس در شهر محلات استان مرکزی قرار دارد ، در عین حال در نزدیک معادن تراورتن شهر های دیگر مانند : یزد ، آذر شهر و ... استخراج می گردد . و همین امر باعث زیبایی بسیار زیاد این سنگ می شود همچنین به دلیل عبور نور از قسمت های مرمر تراانیکس می توان با نورپردازی نقش های بسیار زیادی بر روی سنگ تجلی نمود . در صورت استفاده از اسلب سنگ تراانیکس به شکل قرینه ( بوک مچ ) جلوه با شکوهی را می توان ایجاد نمود .