گالری سنگ بوک مچ

بوک مچ، به نوعی قرارگیری سنگ های با ابعاد بزرگ ( اسلب) در کنار هم گفته می شود که در طی آن رگه های سنگ و نقوش آن در امتداد هم قرار می گیرند که بسته به فضای مدنظر میتوان دو و یا چهار قطعه سنگ اسلب را بوک مچ نمود. این کار کاملا سلیقه ای بوده و طراح با هنر و نظر خود می تواند با قرار دادن اسلب های مختلف در کنار یکدیگر اشکال مختلف ایجاد نماید که هر یک منحصر به فرد و تکرار ناشدنی می باشند.